3D列印自製寶可夢精靈球記憶卡盒的回應

Jessica Huang
金科比 覺得阿元會買
2020-01-10 16:50
Ping Shem Hu
吳羿恒
2020-01-10 15:00
吳羿恒
Ping Shem Hu 好帥喔!不過沒有3D列印可用😂
2020-01-10 15:03
Ping Shem Hu
吳羿恒
2020-01-10 15:00
Ping Shem Hu
吳羿恒 我知道那裏有!我去問看看
2020-01-10 15:03
Ping Shem Hu
吳羿恒
2020-01-10 15:00

最新回應