annti wang在Wind PC...留言:問了微星的PM,聽...

by annti wang
2008.09.10 12:44AM
annti wang

 

 

問了微星的PM,聽說他們目前「卡關」中

最快也是九月下旬的說=.=

(有種被廠商婊的Fu)

回應 0