palatis2011在[科技新報]氫...留言:會不會跟魔鬼終結者...

by palatis2011
2013.11.18 05:18PM
palatis2011

會不會跟魔鬼終結者一樣,開車途中從身上拔出個漏液的電池往窗外一扔...

轟!

回應 0