Jia-jun Tang在癮觀點:北市教...留言:公家單位要不要弄人...

by Jia-jun Tang
2018.04.03 12:28PM
Jia-jun Tang
公家單位要不要弄人臉辨識上班出席狀況,然後再順便監控上班時間是否看報紙、泡咖啡、聊天摸魚等狀況?
回應 0