Bmcbike Tai在沒發生車禍為何...留言:烏龜、三寶、蝴蝶效...

by Bmcbike Tai
2018.04.08 08:34PM
Bmcbike Tai
烏龜、三寶、蝴蝶效應, 只要大家保持均一性的快,車流就會順, 無奈只要是連假就會有菜鳥車手上路…
回應 0