Tsang Tsz Chung在小米將推台灣版...留言:可能一:無息借錢投...

by Tsang Tsz Chung
2018.04.12 07:52PM
Tsang Tsz Chung
可能一:無息借錢投資,投資完就眾籌失敗;可能二:產品預先提高價格,推出時回落正價,眾籌變相買貴價貨?
回應 0