Kin Chu在日本發現超巨量...留言:全世界都有 但開採...

by Kin Chu
2018.04.16 07:07PM
Kin Chu
全世界都有
但開採成本係問題
仲有環境成本
點解全世界都同中共買
就係唔想攪爛自己國家
回應 0