Jay Tang在癮觀點:自動搜...留言:人類是這星球上破壞...

by Jay Tang
2018.07.24 08:26PM
Jay Tang
人類是這星球上破壞性最大的物種不是嗎?
所以自取滅亡、加速滅絕很好啊!
回應 0