Pete Chiang在PS4 Pro、Xbox On...留言:以前Full HD就覺得很威猛...

by Pete Chiang
2018.08.03 10:28AM
Pete Chiang
以前Full HD就覺得很威猛,現在任何畫質沒到4K就覺得缺了什麼

5 則回應

最新回應