Uhan Wang在立委許毓仁攜台...留言:許毓仁 真是國民黨...

by Uhan Wang
2018.08.13 10:01AM
Uhan Wang
許毓仁 真是國民黨僅存少數超優質立委 , 國民黨有他該好好珍惜
回應 0