Ethan Lin在自動丟球機的發...留言:只狗狗個別的興趣而...

by Ethan Lin
2018.08.19 02:22PM
Ethan Lin
只狗狗個別的興趣而已⋯⋯跟人一樣⋯⋯不是每隻狗都愛,跟環境有關⋯⋯
回應 0