Howard Huang在中國拱橋的力學...留言:10倍重已經不符合...

by Howard Huang
2018.08.20 01:20PM
Howard Huang
10倍重已經不符合現代結構所需了,現在都要追求蜘蛛絲或螞蟻那種可舉起體重400倍和拖動1700倍的能耐。
回應 0