Pei Kang Hsiao在俥科技: Au...留言:台灣連民生用電都快...

by Pei Kang Hsiao
2018.09.05 04:20PM
Pei Kang Hsiao
台灣連民生用電都快GG了,電動車~~~難道不需要民生用電政策來搭配嗎??😝
回應 1

1 則回應