Chieh-Kuang Chung在中國遊戲寒冬真...留言:「虛擬貨幣、P2P...

by Chieh-Kuang Chung
2018.09.08 04:17PM
Chieh-Kuang Chung
「虛擬貨幣、P2P 跟「遊戲」皆是資本管制漏洞」

不管啦,天朝的虛擬貨幣很先進,台灣落後天朝啦~🤣
回應 0

最新回應