Jeh Zhuang在滿滿手遊電競配...留言:以一個一代一機皇的...

by Jeh Zhuang
2018.09.10 05:15PM
Jeh Zhuang
以一個一代一機皇的產品壽命來說~買這麼多周邊是否值得呢?
回應 1

1 則回應