Pei Kang Hsiao在蘋果秋季發表會...留言:蘋果再努力一點,可...

by Pei Kang Hsiao
2018.09.13 10:45AM
Pei Kang Hsiao
蘋果再努力一點,可以發明不需要驗血的血糖偵測裝置....這才是接下來最賺錢的隨身周邊
回應 0