Kok Sun Kong在比一比/新款i...留言:果奴们?你地口口声...

by Kok Sun Kong
2018.09.13 11:09AM
Kok Sun Kong
果奴们?你地口口声声话嘅大陸垃圾/😜6.5熒幕/雙卡雙待/又max/前門/後門/(e家你主子/全部抄大陸嘅無恥鬼機)你繼續冥拜吧。😏😏😏
回應 2

2 則回應