Hannibal Hsu在狗狗關在家快得...留言:那個充電孔防塵塞會...

by Hannibal Hsu
2018.09.19 12:09PM
Hannibal Hsu
那個充電孔防塵塞會容易被狗狗咬下來嗎?小小的怕狗狗吞下去
回應 0