Junhao Huang在Gogoro釋...留言:藍牙感應接近插頭就...

by Junhao Huang
2018.09.20 01:18PM
Junhao Huang
藍牙感應接近插頭就會開啟關閉 遠離也可以設定開啟關閉 這個已經是陳年技術
回應 0