galaxymario在妙感覺之我愛大...留言:大雨的確有很多讓人...

by galaxymario
2008.09.14 10:34PM
galaxymario

大雨的確有很多讓人愛的理由,

大雨的這兩天,

我大概有睡超過25個小時吧

呵.................................................(還在酣)

簽名檔 <<<陽光板最酷了>>> 簽名檔

回應 0

最新回應