Hung Wing Ho在與Qualco...留言:有幾多人静係用Mi...

by Hung Wing Ho
2018.10.21 03:11PM
Hung Wing Ho
有幾多人静係用Microsoft Store啲Apps?
ARM要虛擬先行到x86 Program, 唔諗穩定性, 但虛擬完效能同用電量真係同Atom x7有無得比?
回應 0