blue在偷懶的代價留言:偷懶的代價睡眠充足...

by blue
2008.09.15 11:55PM
blue

偷懶的代價

睡眠充足過頭~全身骨頭痠痛到快散了

我這真是報應!!!!.....Orz

-----------------------------------------------

Orz....金害!!!快接近爆肝邊緣!!!

回應 0