Hsiang-Hung Cheng在一圖看懂 Qn...留言:這台還是沒有改,無...

by Hsiang-Hung Cheng
2018.12.06 04:33PM
Hsiang-Hung Cheng
這台還是沒有改,無風扇不代表HDD不會過熱,要看HDD種類,而且,硬碟依然倒著裝,散熱更糟,正在用風扇吹HS-251又掛了兩台HDD的使用者留
回應 0