leochen0706在台灣之星終身0...留言:比預付卡好,缺點是...

by leochen0706
2019.01.04 05:21PM
leochen0706
比預付卡好,缺點是"預付卡可以限制花費,不會超過所儲的錢". 不過,這有最高699元的限制,還算可以.
回應 0