Laurent Lu在與三星等品牌抗...留言:還挺有趣,但八成死...

by Laurent Lu
2019.01.19 07:44AM
Laurent Lu
還挺有趣,但八成死在訂價,看看蘋果吧,,,超越信仰的定價,moto的信仰有多大?
回應 0