Junhao Huang在中國製特斯拉M...留言:連中國製Volvo...

by Junhao Huang
2019.05.31 06:43PM
Junhao Huang
連中國製Volvo Benz都不買,還特斯拉哩。想當初還過河拆橋的特斯拉。
回應 0