Lin Wei Jan在跨國電商甘吶走...留言:騙人的, DHL爛...

by Lin Wei Jan
2019.06.04 07:22AM
Lin Wei Jan
騙人的, DHL爛又不負責任, 客服只會推拖, 俄羅斯DHL還會找藉口跟你多要錢
回應 0