Tuck Tang在蘋果秋季發表會...留言:居然沒寫到這代 a...

by Tuck Tang
2019.09.11 11:52AM
Tuck Tang
居然沒寫到這代 apple watch 螢幕是恆亮,這才是他的更新重點吧
回應 0