Jen-Chieh Shen在WeMo共享機車第一個車禍死亡...留言:根據網路數據統計和物理科學去做...

by Jen-Chieh Shen
2020.10.22 05:30PM
Jen-Chieh Shen
根據網路數據統計和物理科學去做判斷,20公里重傷,30公里是死亡分界線。所以幾公里算快?呵呵

結論,以後都開10公里!笑死

0 則回應