yukikaze在Android...留言:在簡訊的狀態下不能...

by yukikaze
2009.07.19 07:09AM
yukikaze

在簡訊的狀態下不能用耶

不知道有沒有人有一樣的狀況?

回應 0