chch在好[駭]人的自...留言:KYOMAX wr...

by chch
2009.09.08 12:33PM
chch
KYOMAX wrote:

奇文共賞~請千萬要有心理準備~笑到肚子痛!

http://tw.myblog.yahoo.com/cheng-shuai/

 

 這是個創造流量的方式,只是品質不太好,對品牌更不好~

 好奇他知不知道這樣很冒險?或是他真的很有兩把刷子,所以不擔心  XD

 

 

憂愁妹也在這兒 www.plurk.com/chercher

 

回應 0