annti wang在如果真的找不回...留言:我得先訓練我家的貓...

by annti wang
2009.12.10 10:54AM
annti wang

 我得先訓練我家的貓去追球才行...不然 3 顆球一下就都飛不見了就沒得玩了XDD

回應 0