annti wang在鼓勵你大戰三百...留言:是真正的星戰迷就不...

by annti wang
2009.12.21 05:28PM
annti wang

 是真正的星戰迷就不會在乎它看起來像壞了或紙糊的!( ㄜ...我不是XDD)

回應 0