Mr_Book對alps.tw的留言說:Jz.Neko w...

by Mr_Book
2010.01.08 05:34PM

 

「大家好我是Mr 帥 Book的朋友」…

(帥不帥大家自己鑑定XD")

跟菜頭比,,絕對比較帥.....科科

Mr_Book
Jz.Neko wrote:
alps.tw wrote:

 

「大家好我是Mr 帥 Book的朋友」…

(帥不帥大家自己鑑定XD")

跟菜頭比,,絕對比較帥.....科科

 

 我是新人不知道蔡頭是誰 -w-"(擦汗)

 

 

 

型男一枚

甘拜下風...

跟楊丞琳拍過照這點我就輸了....Orz