Mr_Book在機械式鍵盤Ch...留言:研所考是倒數42天...

by Mr_Book
2010.01.23 12:20AM
Mr_Book

研所考是倒數42天....

我竟然這麼晚才看到....囧

讓我想一下要買啥~!!!!!!好想要全全全套XD

 

回應 2

2 則回應