alps.tw在△△鍵談坊▼▼...留言:今天要拜拜...明...

by alps.tw
2010.02.13 09:09AM

 

今天要拜拜...明天要拜拜..大後天也要拜拜..

 

嗯.. .,這就是大人的過年

 

祝鍵談坊大家..恭喜發財!..心想事成!..難關關關過!..年底大豐收!

 

回應 0