aziena對alps.tw的留言說:alps.tw w...

by aziena
2010.02.24 09:37AM

 

 給 呆 宇 ~ ~ ~  給 呆 宇

 

我有兩個剛換下來的ATX直立六大中古伺服器機殼

 

(每個淨重11公斤)背面鐵片厚度只有1.0mm而已,,,

 

上次好像聽說你剛好需要,,找個機會來前鎮拿?...千萬別騎腳踏車

 

aziena
alps.tw wrote:
gas1123 wrote:
alps.tw wrote:

 

 給 呆 宇 ~ ~ ~  給 呆 宇

 

 

我有兩個剛換下來的ATX直立六大中古伺服器機殼

 

(每個淨重11公斤)背面鐵片厚度只有1.0mm而已,,,

 

上次好像聽說你剛好需要,,找個機會來前鎮拿?...千萬別騎腳踏車

 

 

 真是好重,現在公車免費,搭公車最好了。

 

  公車免費 ???? 我都不知道

 

 高雄市民福利嗎? :-o