alps.tw在有興趣的,自己...留言:魔術方塊說.......

by alps.tw
2010.02.26 02:04PM
alps.tw

 

魔術方塊說............... 你是偽魔術方塊.....................

 

鍵帽方塊說................你才是偽鍵帽方塊咧!...................

 

奕之華說 :你們都錯了.....這是鍵帽魔術方塊.........不是博格方塊.

回應 1

1 則回應