gas1123對alps.tw的留言說:alps.tw w...

by gas1123
2010.02.26 10:05PM

 

我平均三天備份一次系統..一個月備份一次全部資料..

 

gas1123
alps.tw wrote:
gas1123 wrote:
alps.tw wrote:
我平均三天備份一次系統..一個月備份一次全部資料..

 

 

 也有異地備份嗎   我的隨身硬碟快滿了說..  好勤的備份 raid 1 來備份好像很安全

第一顆硬碟,完整備份完收到櫥櫃鎖起來,一個月後,, 拿第二顆硬碟再備份,算是異地備份嗎?..

 

 raid 1 來備份好像很安全...             

    POWER異常..硬碟全掛 ...或電腦被偷了,,

 

 二顆硬碟備 算是很功夫的了,要說異地也算啦XD

看來沒有安全備份,只有勤備份

歡迎來坐坐!!

http//blog.oecin.com/