bise在映像觀點11:...留言:我在 W7 64b...

by bise
2011.09.14 11:55PM
bise

 我在 W7 64bit,症狀是選什麼輸入法點下去都沒作用~明明點新酷音,跑出來是倉頡...@@

還有游標跟隨亂跑,在 EmEdit 完全不能用.....Orz

既然如此,還是用奇摩注音好了。

https://www.facebook.com/bise.chen http://gplus.to/bise http://photo.xuite.net/bise

 

回應 0

最新回應