James Liu在Windows...留言:經典的藍白畫面啊....

by James Liu
2011.09.15 02:39PM
James Liu

 經典的藍白畫面啊.............一△一

微軟表示:所以記得找我維修喔~~當然~要收錢喔(邪惡笑

奇蹟的公式等於萬千努力加上決不放棄-By 凱琳•賽拉菲姆
蘿莉無限好,可惜撲不倒!

 

回應 0