Nikita Leung在【香港】Bin...留言:這是因為微軟還沒將...

by Nikita Leung
2011.09.16 01:01AM
Nikita Leung

這是因為微軟還沒將Bing的搜尋技術,應用至美國以外的範圍...你們用的只是MSN Search的技術,不是真正的Bing...

回應 2

2 則回應