V-net在「碎碎念」裸視...留言:真的!! 大家都忘...

by V-net
2011.09.25 05:18PM
V-net

 真的!! 大家都忘了最原本的手機功能在那裡,看到一堆朋友整天喊電力不夠之類的,不如找一隻好用最重要。 

V-net

 

回應 0