scsa3在[開箱囉]期待...留言:全球第一的Ultr...

by scsa3
2011.10.01 04:23PM
scsa3

全球第一的Ultrabook不是Air嗎?

另外癮科技的文章內容,怎麼老是在獻給Postants的讀者?

回應 0