Jiun-yoa Lai在HTC Rhy...留言:友站被罵翻,網友一...

by Jiun-yoa Lai
2011.10.03 11:16PM
Jiun-yoa Lai

 友站被罵翻,網友一致說太貴了...

最近也有個女性友人要買智慧手機,剛好她也是遠傳的...

回應 2

2 則回應