135Plus在Thrustm...留言:推力大師的產品價格...

by 135Plus
2011.10.04 01:30PM
135Plus

推力大師的產品價格從以前就讓人很難親近啊,當年一隻F16-FLCS的價格似乎可以買個三組HORI Flight stick?

回應 0