135Plus在Fujifil...留言:599.95美金,...

by 135Plus
2011.10.11 12:36PM
135Plus

 599.95美金,恆昶代理進來漲個三千台幣變成兩萬一也很正常吧?這台跟G12比起來其實也就只贏在復古造型,感覺不出競爭力在哪裡…

回應 0