Max Wu在Ubuntu ...留言:癮科技居然有Lin...

by Max Wu
2011.10.13 04:59PM
Max Wu

癮科技居然有Linux的文章耶?!?!

喜歡Aero Snap,KDE就有原生支援啦!

我現在也是用kubuntu 11.10 daily build版來回文

I Love ubuntu,I Love KDE

 

回應 0