whw在韓國廣告:Pi...留言:其實韓國人是外星人...

by whw
2011.10.13 04:25PM
whw

 其實韓國人是外星人來地球殖民,並且教導地球的猿人開始用火...愚昧的地球人心存感激吧!

回應 0

最新回應