jasonleung8866在台灣發明與製造...留言:有個先天的缺陷,擦...

by jasonleung8866
2011.10.13 10:03PM
jasonleung8866

 有個先天的缺陷,擦擦部份是圓形,那魔窗的四角就擦不到了,建議擦擦部份改為三角形會比較好 ^_^

回應 1

1 則回應